Research Specifications

Home \نقدی بر معروف ترین روش های ...
Title نقدی بر معروف ترین روش های ترجمه قرآن کریم (بر اساس جدیدترین تئوری های ترجمه و زبان شناسی)
Type of Research Article
Keywords قرآن کریم، ترجمه لفظی، ترجمه تفسیری، ترجمه پویا، ترجمه صوری.
Abstract در دهه های اخیر ترجمه های قرآن و رویکردهای منتقدانه بر آن گسترش وسیعی داشته است ولی آنچه این رویارویی مبارک را به چالش می کشاند مبهم بودن روش ترجمه و یکسان نبودن زبان علمی ناقدان ترجمه و مترجمان است. نگارندگان در این پژوهش پس از معرفی معروف ترین انواع روش های ترجمه (ترجمه پویا، صوری، تفسیری، لفظی) مزایا و معایب هر یک را ذکر کرده، سپس ضمن معرفی نظریه پردازان و زبان شناسان معروفی چون: (یوجین نایدا، پیتر نیومارک، گنتزلر، سنیل هورنبی و زونگ) نظریات آنان را نقد و بررسی کرده اند. ترجمه (لفظی و تفسیری) از قدیمی ترین روش هایی است که مترجمان قرآن کریم از آن ها بهره برده اند ولی از آنجایی که این دو روش، ترجمه مطلوب و ایده آلی به دست نداده اند نگارندگان برآنند که ضمن پرداختن به ترجمه پویا و ترجمه صوری به رفع چالش های موجود در ترجمه قرآن کریم مختصر کمکی کرده باشد. این شیوه در صورتی مفید خواهد بود که این شیوه ها همدیگر را تکمیل کنند و در پی هم به کار گرفته شوند. چرا که هیچ روش ترجمه ای به تنهایی نمی تواند در برگردان قرآن به زبان فارسی موفق باشد و برای ارائه ترجمه موفق باید ضمن آشنایی با روش های ترجمه، در هر بافت موقعیتی روش متناسبی انتخاب گردد.
Researchers ali sayadani (First Researcher)، (Second Researcher)