Research Specifications

Home \ادراک دانشجویان از کیفیت ...
Title ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Type of Research Article
Keywords ادراک، کیفیت، خدمات آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مدل
Abstract زمینه و هدف: گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. دانشجویان مشتریان اصلی دانشگاه ها هستند و تعیین ادراک آن ها از کیفیت خدمات آموزشی، می تواند اطلاعات با ارزشی را جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل SERVQUAL از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت. روش کار: جامعه آماری این مطالعه را 9409 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند که 144 نفر از آنان به صورت تصادفی با استفاده از روش توصیفی همبستگی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد - SERVQUAL شامل ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات آموزشی )فیزیکی، پاسخگویی، همدلی، اطمینان و تضمین( که دارای 17 سؤال بود، استفاده گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbachs alpha مورد تأیید قرار گرفت. داده های حاصل شده به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از ارزیابی مثبت دانشجویان پژوهش حاضر از ابعاد فیزیکی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، کیفیت در هر پنج بعد خدمات آموزشی، بالاتر از میانگین بود. کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب در بعد پاسخگویی و اطمینان مشاهده شد.
Researchers Abolfazl Ghasemzadeh (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، (Third Researcher)، (Fourth Researcher)