Research Specifications

Home \بررسی کارکردهای شناختی اجرایی ...
Title بررسی کارکردهای شناختی اجرایی مغز در مردهای سیگاری و غیر سیگاری شهر تبریز در سال 1393 : یک گزارش کوتاه
Type of Research Article
Keywords کارکردهای شناختی اجرایی، مردان سیگاری، مردان غیرسیگاری
Abstract زمینه و هدف: بررسی و شناخت مکانیزم های عصب شناختی درگیر در مصرف سیگار می تواند در درمان آن موثر باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکرد های شناختی اجرایی قطعه پیشانی مغز در مردهای سیگاری و غیر سیگاری بود. مواد و روشها: در این تحقیق 40 نفر مرد سیگاری و 40 نفر مرد غیر سیگاری از شهر تبریز در سال 1393 به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند. این پژوهش پس رویدادی از نوع مقطعی بوده و از آزمونهای ارزیابی عملکرد های شناختی اجرایی قطعه پیشانی مغز (آزمون ردیابی، آزمون فراخنای اعداد) استفاده شده است. برای مستقل استفاده شد. t تحلیل دادهها آزمون اماری یافتهها: نتایج نشان داد بین دو گروه مردان سیگاری و غیر سیگاری از نظر کارکردهای شناختی اجرایی مغز در تفاوت معناداری وجود دارد. wechsler آزمونهای ردیابی و فراخنای اعداد وکسلر نتیجهگیری: از یافته ها میتوان نتیجه گرفت، استعمال سیگار منجر به آسیبهای قطعه پیشانی مغز میشود، که میتواند نتایج درمانی نا مطلوب را در پی داشته باشد. لذا به کارگیری روشهای توانبخشی عملکردهای شناختی میتواند در پیشگیری و درمان افراد سیگاری مورد توجه قرار گیرد.
Researchers ezzatollah ahmadi (First Researcher)، Fatemeh Bazzaz Monsef (Second Researcher)