Research Specifications

Home \تکمله ارجاعات و استشهادات ...
Title تکمله ارجاعات و استشهادات محالس سبعه مولانا
Type of Research Article
Keywords مولانا، مجالس سبعه، توفیق سبحانی، شواهد، مآخذ
Abstract مجالس سبعه یکی از سه اثر منثور مولانا (دو اثر دیگر: فیه مافیه و مکتوبات) و تنها یادگار دوران قبل از تحوّل اوست؛ دورانی که تنها همّ و غمّ او در آن، پر کردن جای خالی پدر و جلب رضایت خیل مریدان او بوده است. البتّه در ضمن همین مجالس، آن مایه شور و حال هست که بتوان آن را زمینۀ تحولی دانست که به نام شمس تبریزی تمام شد. استشهادات شعری مولانا در ضمن مجالس، گواه آن است که او دیوان‎های شعر را مطالعه می‎کرده و از آن مایه ذوق شعری برخوردار بوده که از آنها برای تقویت تأثیر سخن خود استفاده کند. بیشتر این ابیات از سنایی است که تأثیر او در آثار دوره‎های بعدی زندگی او نیز ملموس و چشمگیر است. در ضمن مجالس، ابیاتی از غزلیات شمس هست که به احتمال زیاد افزودۀ کاتبان در دوره‎های بعد و در حین رونویسی متن بوده است. استاد توفیق سبحانی در تصحیح و تعلیق خود بر مجالس، مأخذ بیشتر استشهادات را کشف و معرفی کرده اند. این مقاله کوششی است برای بازیابی و معرفی منابعی که ایشان موفق به شناسایی آن نشده اند؛ در واقع این کار، تکملۀ تعلیقات استاد در معرفی مآخذ استشهادات شعری مجالس سبعه است.
Researchers Rahman Moshtaghmehr (First Researcher)