Research Specifications

Home \تبیین میزان گرایش به مصرف ...
Title تبیین میزان گرایش به مصرف مواد مخدر بر اساس هوش معنوی و خردمندی در دانشجویان
Type of Research Article
Keywords هوش معنوی، خردمندی،گرایش به مصرف مواد مخدر
Abstract اهداف:اعتیاد بیماری مزمنی است که با اختلال در عملکرد فردی، فیزیولوژیکی و اجتماعی مشخص می شود. هوش معنوی و خردمندی می توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر مؤثر واقع شوند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی و خردمندی با میزان گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی، از بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-1394 نمونه ای به حجم 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد و مقیاس خودگزارشی هوش معنوی، مقیاس سه بعدی خردمندی (3D-WS) و پرسشنامه گرایش به مواد مخدر تکمیل گردید. تحلیل داده های مطالعه با استفاده از نرم افزارهای 20 SPSS و لیزرل انجام گرفت. یافته ها:نتایج نشان داد همبستگی بین متغیرهای هوش معنوی و خردمندی با گرایش به مصرف مواد مخدر معنی دار بود (0.01>p). شاخص های برازش نیز حاکی از برازش مناسب داده ها با الگوی پیشنهادی بود (0.05>p). نتیجه گیری: با توجه به اینکه هوش معنوی و خردمندی با گرایش به مصرف مواد مخدر از ارتباطی منفی برخوردار است چنین نتیجه گیری می شود که تقویت هوش معنوی و خردمندی افراد منجر به کاهش گرایش آن ها به مصرف مواد مخدر گردد.
Researchers Saba Kolahi Hamed (First Researcher)، ezzatollah ahmadi (Second Researcher)، Behzad Shalchi (Third Researcher)