Research Specifications

Home \اثربخشی آموزش ذهن آگاهی ...
Title اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکیفیت زندگی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی
Type of Research Article
Keywords آموزش ذهن آگاهی،کیفیت زندگی،زنان سرپرست خانوار
Abstract زنان سرپرست خانواده در مقایسه با دیگر زنان بهعلت شرایط سخت زندگی، کیفیت زندگی پایینی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهنآگاهی به روششناختی بر افزایش کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی طراحی شده است. تعداد 03 نفر بهروش غیرتصادفی در دسترس )هدفمند( انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیشآزمون پسآزمون با گروه شاهد ، گروه آزمایش طی 03 جلسه تحت - آموزش ذهن آگاهی به روش شناختی رفتاری قرار گرفت، و در این مدت گروه شاهد مداخلهای - را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از مقیاس کیفیت زندگی ( SF-36 ( مورد ارزیابی قرارگرفتند و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دوگروه در پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود ندارد، اما آموزش ذهن آگاهی به روششناختی رفتاری درگروه آزمایش، نمرات کیفیت زندگی را - بهطورمعنی داری افزایش داد. برنامه آموزش ذهنآگاهی به روششناختی رفتاری میتواند جزء - برنامههای مداخلاتی در سطوح جمعیت عمومی و گروههای هدف معرف با تحت پوشش سازمان بهزیستی قرارگیرد و از طریق افزایش کیفیت زندگی مشکلات این قشرآسیبپذیر را تخفیف
Researchers ezzatollah ahmadi (First Researcher)