Research Specifications

Home \پیش بینی هراس اجتماعی براساس ...
Title پیش بینی هراس اجتماعی براساس باورهای فراشناخت و ویژگی های شخصیتی
Type of Research Article
Keywords فراشناخت؛ شصییت؛ هراس اجتماعی.
Abstract زمینه و هدف: هراس اجتماعی، چهارمین اختلال مطرح روان شناختی است که باعث می گرردد فرد از طرد شدن، انتقاد و یا عوامل دیگر به صورت افراطی رنج برده و برای اجتناب از این رنج از جامعه کناره گیری کند. پژوهش حاضر برا هردر روشرن سراختن تریریر ویژگری هرای شصیریت و فراشناخت بر هراس اجتماعی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی از نرو همبسرتگی برر روی 300 دانشرجوی ) 182 دختر و 118 پسر( دانشگاه تبریز انجام شد. نمونه ها به صورت تیادفی طبقه ای از برین دانشرجویان انتصاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: پرسشنامه های NEO-PIR ، فرم کوتاه فراشرناخت و هراس اجتماعی ) SPIN ( بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه، ویژگری هرای شصیریتی، روان رنجروری بره صرورت مببرت و برونگرایری به صورت منفی به ترتیب در سطح 001 / 0 ، 05 / 0 و مؤلفه های فراشناخت به صورت منفی در سرطح 001 / 0 ، هراس اجتماعی را پیش بینی کردند. نتیجه گیری: نتایج ایرن مطالعره نشران داد درمرانگران در فرآینرد سربب شناسری و درمران هرراس اجتماعی، باید نقش ویژگی های شصییت و فراشناخت را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
Researchers ezzatollah ahmadi (First Researcher)