Research Specifications

Home \تأثیر همگام سازی امواج مغزی ...
Title تأثیر همگام سازی امواج مغزی در باند بتا با استفاده از ضربانهای دو گوشی بر بهبود حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی
Type of Research Article
Keywords ضربانهای دو گوشی، حافظه کاری، اختلال شخصیت مرزی
Abstract پیش زمینه و هدف: همگام سازی در مناطق فعال شده شبکه های قشری بر پاسخ فرکانسی مغز تأثیر می گذارد، که با طیف وسیعی از حالات و تواناییها ازجمله حافظه مرتبط است. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر همگام سازی امواج مغزی در باند بتا با استفاده از ضربانهای دو گوشی بر بهبود حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه های اخلال شخصیت مرزی می باشد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع طرحهای شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این راستا تعداد 30 نفر دانشجوی با رگه های اختلال شخصیت مرزی توسط سیاهه شخصیت مرزی (BPI)انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). همه آزمودنیها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمون بلوکهای کرسی ارزیابی شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 12 دقیقه ضربانهای دو گوشی 15 هرتز دریافت کردند. دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه تحلیل شد یافته ها: یافته ها نشان داد که 15 هرتز ضربانهای دو گوشی، بهبود معنیداری را در حافظه کاری دیداری فضایی افراد با رگههای اختلال شخصیت مرزی ایجاد.(p<0/ میکند ( 05 بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حافظه کاری در بسیاری از فعالیتهای روزانه و نقص آن در اختلال شخصیت مرزی، استفاده از 15 هرتز ضربانهای دوگوشی میتواند حافظه کاری دیداری فضایی را در این افراد بهبود بخشد.
Researchers (First Researcher)، ezzatollah ahmadi (Second Researcher)، Hassan Bafandeh Gharamaleki (Third Researcher)، (Fourth Researcher)