Research Specifications

Home \نقش انعطاف پذیری شناختی، ...
Title نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظۀ کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریۀ ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی
Type of Research Article
Keywords اختلال شخصیت مرزی، انعطا ف پذیری شناختی، تکانشگری، حافظۀ کاری، نظریۀ ذهن
Abstract اختلال شخصیت مرزی یک الگوی طولانی مدت رفتار نابهنجار است که با روابط ناپایدار با افراد دیگر، احساس ناپایدار نسبت به خود و بی ثباتی هیجانی مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی ، حافظۀ کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریۀ ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. در این راستا تعداد 120 نفر از دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انتخاب شدند. سپس آزمون دسته بندی (BPI) با پرسشنامۀ شخصیت مرزی کارت های ویسکانسین، پرسشنامۀ تکانشگری بارت، آزمون بلوک های کرسی و آزمون ذهن خوانی از روی تصاویر چشم اجرا شد. داده ها با رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که حافظۀ کاری دیداری فضایی و تکانشگری، نقص نظریۀ ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی می کنند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که افراد با علائم اختلال شخصیت مرزی نقایصی را در حافظۀ کاری دیداری فضایی و تکانشگری نشان می دهند و این متغیرها نقص نظریۀ ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی می کنند.
Researchers (First Researcher)، ezzatollah ahmadi (Second Researcher)، Hassan Bafandeh Gharamaleki (Third Researcher)