Research Specifications

Home \مطالعه فراتحلیلی درون مایه ...
Title مطالعه فراتحلیلی درون مایه های هیجانی در بومی سرودهای ایرانی
Type of Research Article
Keywords بومی سرود، درون مایه هیجانی، هیجان ادبی، اخلاق عاطفه گرا
Abstract بومی سرودها بخش مهمی از ادبیات شفاهی ایران هستند که دامنۀ وسیعی از عواطف و هیجان های اخلاقی را در درون مایه های خود جای داده اند. غنای عاطفی بومی سرودها آنها را از حیث اثربخشی بر رشد اخلاقی افراد جامعه در موقعیت ممتازی قرار می دهد؛ چراکه بر اساس نظریه های عاطفه گرای اخلاقی، منشأ اصلی قضاوت و رفتار اخلاقی بیشتر از آنکه خردورزی اخلاقی باشد، نظام هیجانی اخلاق مدار است. در مقاله حاضر کوشش شده است با نگاهی تربیتی به بومی سرودهای ایرانی، ضمن تبیین نظری جایگاه ذهن هیجانی در رشد اخلاقی فرد و جامعه، محتوای هیجانی بومی سرودهای نواحی مختلف ایران بر اساس بخشی از مطالعات صورت گرفته با رویکردی فراتحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی، بررسی ماهیت و فراوانی مضامین هیجانی در بومی سرودها با استفاده از روش فراتحلیل توصیفی و با تکیه بر تحلیل های محتوایی صورت گرفته در 32 مقاله پژوهشی چاپ شده بین سالهای 86 تا96 در شش نشریه پژوهشی بود. بر این اساس تعداد 57 مضمون هیجانی با بیشترین فراوانی در بومی سرودهای ایرانی شناسایی گردیدند که 71 درصد از آنها را هیجان های اخلاقی تشکیل می دادند. همچنین بررسی مقایسه ای فراوانی هر یک از درون مایه های هیجانی در بین بومی سرود های 7 منطقه جغرافیایی کشور گویای نبود تفاوت های معنادار در بین این مناطق بود. یافته های این پژوهش، بومی سرود های مناطق مختلف کشور را به عنوان ابزار فرهنگی و تربیتی مهمی در جهت ترویج اخلاق هیجان مدار معرفی نموده و بر مطالعات وسیعتر در زمینه محتوای هیجانی عامه سروده های مناطق مختلف کشور به عنوان گامی در جهت پیشبرد ادبیات کاربردی و در راستای پیشگیری و مواجهه با مسائل اجتماعی تاکید مینماید.
Researchers Davoud Amini (First Researcher)