Research Specifications

Home \شناسایی عوامل موثر برارتقای ...
Title شناسایی عوامل موثر برارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای: رویکرد ترکیبی
Type of Research Article
Keywords فرهنگ کارآفرینی، مدارس کاردانش، مدارس فنی و حرفه ای، رویکرد ترکیبی
Abstract هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس از دیدگاه متخصصان و بررسی وضعیت موجود مدارس کاردانش و فنی و حرفهای از دیدگاه معلمان است. روش این پژوهش رویکرد ترکیبی)کیفی کمی( از نوع راهبرد اکتشافی متوالی هست به این صورت که روش مرحله کیفی تحلیل - محتوای عرفی بوده و در تجزیه و تحلیل دادهها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. در این مرحله 14 مصاحبه شونده که شامل کارآفرینها، مدرسان مباحث کارآفرینی در مدارس، مدرسان آشنا به کارآفرینی در دانشگاه، مدیران و مسئولان مدارس فنی و حرفهای و کاردانش شهر تبریز، به صورت هدفمند انتخاب و برای جمع آوری دادهها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شدکه در نتیجه مرحله کیفی 5 عامل آموزشی، پرورشی، نگرشی، مالی و ساختاری به عنوان عوامل موثر بر فرهنگ کارآفرینی شناسایی شدند. روایی یافتههای حاصل از این مرحله با روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین شد. در مرحله کمی پژوهش که روش آن توصیفی پیمایشی بود از بین 1152 نفر از معلمان نواحی آموزش و پرورش شهر تبریز 288 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشنامهای که از نتیجه تحلیل یافتههای مرحله کیفی تنظیم گردیده بود مورد آزمون قرار گرفتند. جهت تعیین روایی صوری و سازه پرسشنامه در بخش کمی از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91 / 0 برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عوامل آموزشی، پرورشی، نگرشی و اعتقادی در حد مطلوبی قرار دارند و عامل مالی در حد متوسط و عامل ساختاری در حد مطلوبی نیست و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل آموزشی از میان عوامل موثر فرهنگ کارآفرینی در بالاترین رتبه و عوامل پرورشی، نگرشی و اعتقادی، مالی و ساختاری در رتبه های بعدی قرار دارند.
Researchers Peyman Yarmohammadzadeh (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، (Third Researcher)