Research Specifications

Home \اثر بخشی آموزش شفقت به خود بر ...
Title اثر بخشی آموزش شفقت به خود بر علائم سندرم روده تحریک پذیر
Type of Research Article
Keywords آموزش؛ سندرم روده تحریکپذیر؛ شفقت؛ علائم
Abstract زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر یکی از بیماریهای شایع گوارشی است که بخش قابل توجهی از جامع را درگیر می کند. در این راستا، پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شفقت به خود بر علائم سندرم روده تحریک پذیر را بررسی کرده است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامع آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان خسروشهر بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزانی بودند که در آزمون غربالگری سندرم روده تحریک پذیر بیشترین نمره را به دست آوردند که به روش نمونه گیری هدفمند انتش ا و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( 15نفر برای هر گروه). داده ها با استفاده از پرسشنامه علائم ) ( سندرم روده تحریک پذیرEISSS: Extra-intestinal symptoms severity scale)جمع آوری و با تحلیل کوواریان تک متغیری ( )ANCOVAتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر شفقت به خود، باعث کاهش معنی دار علائم سندرم روده تحریک پذیر شده است (.)P<0/05 نتیجه گیری: آموزش شفقت به خود به بهبود علائم سندرم روده تحریک پذیر منجر می شود
Researchers ezzatollah ahmadi (First Researcher)، Behzad Shalchi (Second Researcher)، (Third Researcher)