Research Specifications

Home \نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت ...
Title نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
Type of Research Article
Keywords سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان آموز ش و پرورش.
Abstract هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش وپرورش است. این پژوهش، با روش شناسی، توصیفی هم بستگی انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، شامل 360 نفر در سال 1395 است. حجم نمونه پژوهش با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان 186 نفر انتخاب شد و از روش نمون هگیری، طبقه ای نسبتی مبتنی بر سهم متناسب بخش ها، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، سه پرسش نامه سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی بود. پژوهش توحیدی اصل، روایی پرسش نامه سواد دیجیتالی و پژوهش قاسم زاده، پرسش نامه ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی را تأیید کرد . برای تعیین پایایی 0 به دست آمدند . / 0 و 94 /92 ،0/ پرسش نامه ها، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفا ب ه ترتیب 93 یافته ها نشان دادند که متغیر سواد دیجیتالی بر ظرفیت یادگیری سازمانی نقش دارد و اثر ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی، مثبت و معنا دار است. اما اثر سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی غیرمستقیم است . می توان نتیجه گیری کرد که هرگونه افزایش در میزان سواد دیجیتالی با افزایش در ظرفیت یادگیری سازمانی همراه بوده و هرگونه افزایش در میزان ظرفیت یادگیری سازمانی نیز با افزایش در میزان عملکرد شغلی همراه خواهد بود.
Researchers azam moharrami (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، Abolfazl Ghasemzadeh (Third Researcher)، Mohammad Razzaghi (Fourth Researcher)