Research Specifications

Home \شناسایی موانع استفاده از ...
Title شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی دانشجویان )مطالعه موردی دانشگاه ارومیه(
Type of Research Article
Keywords فناوری اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های آموزشی، دانشجویان، دانشگاه ارومیه.
Abstract هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه می باشد. روش شناسی: این پژوهش به روش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی انجام شده است. در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی و در مرحله کمّی از روش تحقیق پیمایشی )اکتشاف ترکیبی( از نوع توصیفی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 8991-99 بودند ) 89239 نفر(. در مرحله کیفی 03 نفر به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع ادامه یافت. در بخش کمّی، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد، و با استفاده از جدول مورگان 973 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری باز و محوری با استفاده از نرم افزار انجام شد. SPSS و در بخش کمّی آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار 25 MAXQDA روایی صوری و محتوایی پرسش نامه مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب 3 برآورد گردید. / آلفای کرونباخ 93 نتایج: در بخش کیفی 33 مفهوم اولیه، هجده مقوله فرعی و چهار مقوله کلی استخراج گردید که عبارتند از: 8( موانع فردی )مهارت و دانش- انگیزش و نگرش(، 2( موانع اقتصادی )منابع مالی- هزینه مهارت آموزی- تهیه سخت افزار و نرم افزار(، 9( موانع فرهنگی و آموزشی )نگرش جامعه به فناوری- نیروی متخصص- ضعف و دانش نظری اساتید- دیدگاه اساتید نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات ( و 0( موانع زیرساختی- فنی )دسترسی محدود به فناوری- فضای کلاس و دانشگاه - امکانات و تجهیزات فناوری(. در بخش کمّی موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی- آموزشی و موانع زیرساختی- فنی، موانع اصلی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه هستند. در این میان موانع فنی و زیرساختی مهم ترین و موانع اقتصادی کم اهمیت ترین موانعی بودند که از سوی مصاحبه شوندگان مطرح شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، موانع فنی و زیرساختی مهم ترین، با اهمیت ترین و پرتکرارترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی د
Researchers ahmad asadzadeh (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، Peyman Yarmohammadzadeh (Third Researcher)