Research Specifications

Home \شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش ...
Title شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کارآفرینی دانش بنیان از دیدگاه متخصصان
Type of Research Article
Keywords کارآفرینی، دانش بنیان، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه
Abstract این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کارآفرینی دانش بنیان از دیدگاه متخصصان و بررسی وضعیت موجو د از دیدگاه ذینفعان انجام شده است. رویکر د این پژوهش، آمیخته )کیفی- کمی( است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی خبرگان دانشگاه صنعتی ارومیه بوده که داد ه های مصاحبه در نفر نوزدهم به اشباع رسیده و در مرحله کمی شامل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه به تعداد 646 نفر بود که از بین آ نها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 298 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات در روش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق استفاده و در روش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید . تجزیه و تحلیل داده ها در رویکرد کیفی با ساتفاده از فن کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در رویکرد کمی با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی و t صورت گرفت. نتایج پژوهش در مرحله کیفی نشان داد که عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشبنیان می توانند در قالب 7 مقوله عوامل حمایتی، انگیزشی، شغلی، محیطی، آموزشی، ساختاری و زمینه ای قرار بگیرند. یافته های مرحله کمی نشان داد که در بین عوامل گرایش به کارآفرینی دانش بنیان بیشترین اثر توسط عوامل انگیزشی ایجاد گردیده و عوامل زمینه ای و عوامل محیطی دارای وضعیت مطلوب، عوامل آموزشی و ساختاری دارای وضعیت متوسط و نهایتاً عوامل حمایتی، انگیزشی و شغلی دارای وضعیت نامطلوبی بودند .
Researchers Peyman Yarmohammadzadeh (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، (Third Researcher)