Research Specifications

Home \اعتبارسنجی روایات سدّ الابواب ...
Title اعتبارسنجی روایات سدّ الابواب در مورد ابوبکر با رویکرد تاریخی
Type of Research Article
Keywords سدّ الابواب، میان رشته ای، روشی، نظری، رویکرد تاریخی، ابوبکر، حدیث
Abstract بر اساس روایات "سد الابواب"، خداوند به پیامبرش (ص) وحی فرمود که درب تمام خانه هایی که به سوی مسجد نبوی باز می شود را به جز درب خانه ی علی(ع)، سد کند. کتب روایی اهل سنت، آن را در مورد ابوبکر نیز نقل کرده اند که پیامبر (ص)، دستور داد تا تمام درها را به جز درب خانه ی ابوبکر، سدّ کنند. در مورد ضرورت این پژوهش و نیاز آن به میان رشتگی، گفتنی است که علوم حدیث، همواره از چاشنی تعصّبات و جانب-داری های مذهبی برخودار بوده است و به همین دلیل، اختلافات بسیاری در آن به چشم می خورد. یکی از این اختلافات، اعتبار روایات سدّ الأبوابی است که در مورد ابوبکر نقل شده است که کم و کیف آن، در آثار دیگر، به طور مفصّل بیان شده است. نوشتار حاضر، در صدد آن است تا از رهرو پژوهشی میان رشته ای در دو نوع روشی و نظری، و با تطبیق و تلفیق علوم حدیثی و علم تاریخ، به تحلیل و بررسی این روایت و واکاوی اعتبار آن بپردازد و در این راه، سعی بر آن است تا با تطبیق داده های تاریخی مرتبط با داده های علوم حدیثی در مورد روایات مورد بحث، و نیز تحلیل داده ها، به بررسی موضوع، بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، منزل ابوبکر در زمان صدور این حدیث، در مدینه نبوده ودر یکی از وادی های اطراف مدینه به نام سُنح قرار داشت و به نظر می رسد که روایات موردبحث، روایاتی جعلی باشد که در زمان بنی امیّه، برای اعتبار بخشیدن به مذهب خلفا، و در نتیجه، افزایش نفوذ و قدرت و ثبات سیاسی وضع شده باشد.
Researchers Mohammad Hosain Naghizadeh (First Researcher)، samad Abdollahi Abed (Second Researcher)