Research Specifications

Home \چالش‏های استقرار مدیریت دانش ...
Title چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان شرقی‏‏
Type of Research Article
Keywords چالش‎‏ها، استقرار مدیریت دانش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آذربایجان شرقی
Abstract هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان شرقی می‏باشد. روش: پژوهش حاضر به روش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی انجام شده است، که از نظر هدف کاربردی می‏باشد. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی، از کدگذاری باز و محوری و در مرحله کمی از تحقیق توصیفی از نوع پیمایش، استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در مرحله ی کیفی متخصصان و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی با سابقه‏ی خدمت بیش از 5 سال به تعداد 18 نفر به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها در مرحله اشباع نظری داده‏ها، پایان یافت. در بخش کمی، بر اساس نتایج کیفی، پرسشنامه ای تهیه و در بین 86 نفر از کارمندان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها: نتایج نشان داد که 1- عوامل درون‏سازمانی با 9 مقوله فرعی (1. فرهنگ سازمانی 2. موانع فردی 3. ساختار سازمانی 4. عدم اهمیت و تأکید مدیران 5. عدم استفاده از فناوری نوین جهت اشتراک‏گذاری دانش 6. عدم پیش‏بینی مدیریت دانش در استراتژی سازمان 7. عدم تأثیر مثبت سیستم آموزشی سازمان در استقرار مدیریت دانش 8. روابط انسانی 9. دیدگاه منفی نسبت به مدیریت دانش) 2- عوامل برون‏سازمانی با 2 مقوله فرعی (1. تأثیر منفی سیاست‏های کلان کشوری 2. موانع اجتماعی) به عنوان موانع استقرار مدیریت دانش عمل می‏کنند و همچنین نتایج تی تک نمونه‏ای نشان داد که به غیر از نقش موانع اجتماعی با سطح خطای بزرگتر از 5 درصد در استقرار مدیریت دانش معنی‏دار نمی‏باشد. تمام عوامل یاد شده در سطح خطای بیش از 1 درصد از دیدگاه افراد نمونه تحقیق معنی‏داری بوده و به عنوان موانع استقرار مدیریت دانش عمل می‏کنند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که: عدم پیش‏بینی مدیریت دانش در استراتژی سازمان، عدم اهمیت و تأکید مدیران به مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب، اولویت‏های موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‎‏ریزی استان آذربایجان شرقی می‏باشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مدیریت دانش در جهان کنونی ضرورت دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی به استقرار مدیریت دانش با آشنایی بیشتر چالش‏ها و موانع آن و تدابیری در جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات و
Researchers (First Researcher)، Rouhollah Mahdiuon (Second Researcher)، taghi zavvar (Third Researcher)