Research Specifications

Home \تأثیر آموزش ادراک زمان ...
Title تأثیر آموزش ادراک زمان شنیداری بر افزایش مهارت حذف واج در دانشآموزان با اختلال یادگیری ویژه در خواندن
Type of Research Article
Keywords آموزش ادراک زمان شنیداری، ارتقا مهارت حذف واج، اختلال یادگیری ویژه، ارتقا سطح عملکرد خواندن
Abstract خواندن یکی از روشهای کسب معلومات و دانش انسان است، هر فردی در اجتماع مجبور است تعدادی نوشته را بخواند، در اکثر جوامع سواد خواندن و نوشتن کلید موفقیت آموزشی است. ازآنجاکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر خواندن ادراک شنیداری است، پژوهش حاضر باهدف تأثیر آموزش ادراک زمانشنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج دانشآموزان پسر چهارم ابتدایی با اختلال یادگیری ویژه در خواندن انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون، دارای یک گروهآزمایش و یک گروه گواه است. جامعهی آماری شامل تمام دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر سقز با اختلال یادگیری ویژه در خواندن است که در سال تحصیلی 99-99به مراکز اختلال یادگیری معرفی شدهاند. به روش نمونهگیری در دسترس نمونهای شامل 02دانشآموز از مراکز اختلال یادگیری آموزشوپرورش شهر سقز انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی 02کودک در گروه آزمایش و 02 کودک در گروه کنترل قرار گرفتند ابزار مورداستفاده در این پژوهش، خرده آزمون حذف واج، آزمونخواندن کرمی و نوری ( )0891است، تعداد جلسات مداخله آموزشی شامل 7جلسه برای گروه آزمایش است که با استفاده از ادراک زمان شنیداری مورد آموزش قرار گرفت و بلافاصله پسآزمون از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ادراک زمانشنیداری بر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طورمعناداری بر ارتقا مهارت حذف واج کودکان تأثیر دارد. آموزش زمان شنیداری در دانشآموزان با اختلال یادگیری ویژه در خواندن منجر به بهبود مهارت حذف واج و ارتقا سطح عملکرد خواندن آنها میشود
Researchers Hassan Yaghoubi (First Researcher)، (Second Researcher)، ezzatollah ahmadi (Third Researcher)