Research Specifications

Home \نقش واسطه ای استرس ادراک شده ...
Title نقش واسطه ای استرس ادراک شده در رابطه بین سبک های زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری در کادر درمان بیمارستان الغدیر
Type of Research Article
Keywords ارتقای سلامت،اختلال اضطراب، استرس
Abstract اهداف: کادر درمان همواره در خط مقدم مبارزه علیه بیماریها و ارتباط با بیمار قرار دارند و درماندگی های روانشناختی شامل افسردگی و اضطراب در بسیاری از کارکنان شاغل در خط مقدم مبارزه با بیماریها گزارش شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبکهای زندگی ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری با نقش واسطه ای استرس ادراک شده در کادر درمان بیمارستان الغدیر انجام شد. مواد و روشها: تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کادر درمان بیمارستان الغدیر تبریز که در سال 1401شاغل بودند، درنظر گرفته شد ( 315نفر.) نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 236نفر تعیین شد. در این پژوهش، سه پرسشنامه استاندارد شامل مقیاس اضطراب بیماری تیلور و کاکس 1998پرسشنامه استرس ادراکشده کوهن و همکاران 1983و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت واکر و همکاران 1997برای گردآوری دادهها استفاده شدند. دادهها با استفاده از تحلیل مسیر با کمترین مربعات جزیی با نرمافزار PLS-3تحلیل شدند. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که 188نفر از شرکتکنندگان ( 79/7درصد،) زن و 48نفر از شرکتکنندگان (20/3 درصد،) مرد بودند. آزمون مدل پژوهش نشان داد که مدل ساختاری رابطه سبکهای ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری با واسطهگری استرس ادراکشده، از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مدل نشان داد که در مسیر مستقیم، سبکهای زندگی ارتقادهنده سلامت رابطه منفی و معنیدار با اضطراب بیماری داشت (β=-0/144؛ )t=2/418و در مسیر غیرمستقیم، رابطه سبکهای ارتقادهنده سلامت با اضطراب بیماری از طریق متغیر واسطهگر استرس ادراکشده، منفی و معنادار بود ( .)Z=3/541استرس ادراکشده، رابطه بین سبک ارتقادهنده سلامت و اضطراب بیماری را 47درصد تبیین .)VAF=0/47( کرد نتیجهگیری: یافتههای این پژوهش نشان داد که استرس ادراکشده میتواند رابطه بین سبکهای ارتقادهنده سلامت و اضطراب بیماری را در نمونه انتخابی افراد مراجعهکننده به بیمارستان الغدیر تبریز به صورت منفی و معنادار واسطه کند
Researchers (First Researcher)، ezzatollah ahmadi (Second Researcher)، Reza Abdi (Third Researcher)