عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1398) 21-36
2 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
3 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1 (1397) 127-146
4 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1397) 113-131
5 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1397) 49-64
6
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
7 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
8 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
9 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
10 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
11 لسان مبین 7 (1395) 85-108
12 ادب عربی 1 (1395) 201-222
13 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
14 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
15 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
16 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
17 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
18 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 43-72
19 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
20 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
21 کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (1392) 94-65
22 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
23 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
24 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
25 لسان مبین (1389) -
26 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1388) 463-481
27 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193