عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1398) 21-36
2 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1398) 9-27
3 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1 (1398) 84-99
4 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 792-7978
5 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
6 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1 (1397) 127-146
7 لسان مبین 1 (1397) 87-105
8 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1397) 113-131
9 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1397) 49-64
10
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
11 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
12 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
13 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
14 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
15 لسان مبین 7 (1395) 85-108
16 ادب عربی 1 (1395) 201-222
17 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
18 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
19 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
20 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
21 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
22 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 43-72
23 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
24 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
25 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (1392) 94-65
26 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
27 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
28 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
29 لسان مبین (1389) -
30 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1388) 463-481
31 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193