شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 علی عجمی اسفنگره رییس شورا
2 حمید محمدی دبیر شورا
3 رامین حبیبی کلیبر عضو عادی
4 معروفعلی احمدوند عضو عادی
5 عادل رضائی اقدم عضو عادی
6 حمید محمدی عضو عادی
7 مهدی هاشم زاده عضو عادی
8 ناصر علی زاده خیاط عضو عادی
9 امین صفری عضو عادی
10 حسین سلطانی جیقه عضو عادی
11 بهزاد سلطانی دهخوارقانی عضو عادی
12 کاظم جمشیدی قلعه عضو عادی
13 میر یوسف هاشمی عضو عادی
14 پیمان یارمحمدزاده عضو عادی
15 شاهین صلواتی تستی