شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
مدیر انتقال فناوری و مالکیت فکری
Collapse شورای پژوهشی امور فناوریشورای پژوهشی امور فناوری
کارشناس امور فناوری
Collapse شورای انتشارات (مدیر انشارات)شورای انتشارات (مدیر انشارات)
کارشناس انتشارات
Collapse رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللیرئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی
کارشناس همایش ها و فرصت مطالعاتی خارجی
Collapse مدیر امور پژوهشیمدیر امور پژوهشی
-
معاون مدیر امور پژوهشی
کارشناس پژوهشی دانشکده های الهیات، ادبیات، علوم تربیتی و گروه ریاضی
Collapse مدیر تحصیلات تکمیلیمدیر تحصیلات تکمیلی
کارشناس دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی - خانم الهام علیزاده جارچلوئی
کارشناس تحصیلات تکمیلی- آقای باقی (دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی)
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-
کارشناس تحصیلات تکمیلی - آقای ناصر کاظم پور (دانشکده های ادبیات،الهیات،کشاورزی،فناوری، فنی و مهندسی)
کارشناس پژوهشی دانشکده های فنی ، فناوری اطلاعات و زیست،همایش و فرصت مطالعات داخل
کارشناس سابق پژوهش
کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی و گروههای شیمی، فیزیک
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
مسئول آموزش دانشکده کشاورزی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
شورای پژوهشی گروه کشاورزی گیاهپزشکی
شورای پژوهشی گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوترشورای پژوهشی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
مسئول آموزش دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
شورای پژوهشی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شورای پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مسئول آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه حقوق
شورای پژوهشی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
شورای پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث
شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی
شورای پژوهشی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
شورای پژوهشی گروه ادیان و عرفان
شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق اسلامی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
مسئول آموزش دانشکده علوم پایه
شورای پژوهشی گروه زیست شناسی
-
-
-
-
-
-
-
شورای پژوهشی گروه شیمی
شورای پژوهشی گروه فیزیک
شورای پژوهشی گروه ریاضی محض و کاربردی
شورای پژوهشی گروه -
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیشورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی
شورای پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
-
شورای پژوهشی گروه مطالعات خانواده
-
-
-
شورای پژوهشی گروه روانشناسی
شورای پژوهشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
رئیس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
شورای پژوهشی گروه مهندسی شیمی
-
-
-
شورای پژوهشی گروه مواد
-
شورای پژوهشی گروه مکانیک
شورای پژوهشی گروه عمران
شورای پژوهشی گروه برق
Collapse شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی
شورای پژوهشی گروه زبان انگلیسی
شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی