شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

 نام عضوسمت در شورا
1 عادل رضائی اقدم رئیس شورا
2 علیرضا امانی قدیم معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه
3 بهروز خیرفام عضو عادی
4 اسمعیل عابدی عضو عادی
5 بیوک حبیبی عضو عادی
6 سعید نژاوند عضو عادی
7 محمد علی فصیحی آقبلاغ عضو عادی
8 محمد حسین ستاری بارنجی عضو عادی
9 علیرضا راستکار ابراهیم زاده عضو عادی