شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

 نام عضوسمت در شورا
1 یحیی اکبری کوربلاغ رئیس دانشکده
2 سعید نژاوند معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه
3 آرش فیروزنیا معاون آموزشی دانشکده
4 علی بجروانی عضو عادی
5 امیر عباس متین عضو عادی
6 سارا غفاریان ورجوی مدیر گروه زیست شناسی
7 کاظم جمشیدی قلعه عضو عادی
8 حسن حیدری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه
9 مهدی حسین زاده عضو عادی