شورای پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 ناصر فرج زاده عضو عادی
2 محسن حیدریان عضو عادی
3 علیرضا روحی مدیر گروه
4 عسگر علی بویر عضو عادی
5 عین اله پیرا عضو عادی
6 علیرضا روحی عضو عادی
7 مهدی هاشم زاده عضو عادی
8 محمد خودی زاده نهاری عضو عادی
9 اسماعیل نورانی عضو عادی
10 حسین عباسی مهر عضو عادی
11 جلیل قویدل نیچران عضو عادی