ناصر فرج زاده

صفحه نخست /ناصر فرج زاده
ناصر فرج زاده
نام و نام خانوادگی ناصر فرج زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سنجش از دور و Gis ایران 11 (1398) 21-42
2
APPLIED SOFT COMPUTING 78 (2019) 324–345
3
SIGNAL PROCESSING 155 (2019) 233-246
4 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 7 (1397) 13-28
5
INFORMATION SCIENCES 460–461 (2018) 318-330
6
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 77 (2018) 6775–6797
7
International Journal of Computational Intelligence Systems 9 (2016) 850-862
8
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 75 (2016) 10999-11017
9
INFORMATION SCIENCES INS (2016) 199-216
10
MACHINE VISION AND APPLICATIONS 26 (2015) 791-805
11
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS 17 (2014) 763-781
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 25 (2011) 1219-1241
13
IET Computer Vision 4 (2010) 272-285