عسگر علی بویر

صفحه نخست /عسگر علی بویر
عسگر علي بوير
نام و نام خانوادگی عسگر علی بویر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر- محاسبات توزیعی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 36 (2024) 1-12
2
COMPLEXITY 2023 (2023) 1-16
3
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 35 (2023) 1-10
4
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering 21 (2023) 501-527
5
WIRELESS NETWORKS 30 (2023) 1-16
6
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 66 (2023) 1011–1035
7
INFORMATION SCIENCES 640 (2023) 1-15
8
IEEE Internet of Things Journal 11 (2023) 1-15
9
Big Data 12 (2023) 1-18
10
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 173 (2023) 1-16
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 52 (2023) 991–1019
12
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 173 (2022) 1-15
13
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 213 (2022) 1-21
14
COMPUTING 104 (2022) 21-42
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 51 (2022) 385–352
16
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 592 (2022) 1-19
17
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING 35 (2022) 1-14
18
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 183 (2021) 1-24
19
COMPUTING 103 (2021) 2437-2476
20
WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS 0 (2021) 0
21
APPLIED SOFT COMPUTING 109 (2021) 1-6
22
Big Data 9 (2021) 220-232
23
International Journal of Electronic Security and Digital Forensics 13 (2021) 233-267
24
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 563 (2021) 1-16
25 پردازش علائم و داده ها 17 (1399) 55-70
26
Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience 113 (2020) 41-57
27
Big Data 8 (2020) 189–202
28 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 10 (1399) 85-100
29
journal of ai and data mining 8 (2020) 201-212
30
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing DOI (2020) 1-20
31
COMPUTING 101 (2019) 1711-1733
32
INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY Vol. ahead-of-print (2019) 10
33
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 92 (2019) 228
34
Journal of Systems Science & Complexity 32 (2019) 737–758
35
IEEE Transactions on Computational Social Systems 5 (2018) 1021 - 1033
36
COMPUTING 101 (2018) 1-29
37
APPLIED SOFT COMPUTING 67 (2018) 172-182
38
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 110 (2018) 41-54
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 32 (2018) 28(1850062-1 to 1850
40 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 15 (1396) 125-134
41
Current Medical Imaging Reviews 13 (2016) 460 - 470
42
FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 41 (2016) 99-121
43
International Journal of Control and Automation 9 (2016) 105-118
44
International Journal on Artificial Intelligence Tools 25 (2016) 1550034-1-1550034-17
45
Journal of Next Generation Information Technology 7 (2016) 38-46
46
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 72 (2016) 1246-1269
47
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING 48 (2015) 25-43
48
Indian Journal of Science and Technology 8 (2015) 1-12
49
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS 14 (2015) 400-412
50
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING 10 (2014) 46-64
51
Journal of Convergence Information Technology ISSN: 1975-9320 (2014) 86-76
52
International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science ISSN: 2278-6856 (2014) 272-270
53
Global Journal on Technology ISSN: 2147-5105 (2013) 1885-1877
54
Wireless Pers Commun ISSN: 0922-6212 (2013) 1590-1573
55
International Journal of Modeling and Optimization, ISSN: 2010-3697 (2013) 265-261