مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ردیابی دقیق اشیای متحرک با ...
عنوان ردیابی دقیق اشیای متحرک با استفاده از الگوریتم های Sift، KLT و DBSCAN
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اشیای متحرک، ردیابی، SIFT ،KLT ،DBSCAN
چکیده کشف و ردیابی اشیای متحرک گامی اساسی در تجزیه و تحلیل ویدئو می باشد. در این مقاله روشی جدید را برای ردیابی هم زمان چندین شیء متحرک در حوزه دید دوربین ثابت ارائه خواهیم کرد. در روش پیشنهادی مکان اشیای متحرک موجود در حوزه دید دوربین را در هر مرحله و با استفاده از اطلاعات حرکت موجود بین دو فریم متوالی شامل فریم قبلی و فریم جاری از نظر زمانی تعیین می کنیم. در هر مرحله نقاط ویژگی Sift را روی فریم قبلی استخراج کرده و تناظر این نقاط ویژگی را با استفاده از الگوریتم تناظریابی نقاط کلیدی KLT روی فریم جاری به دست می آوریم. در ادامه و با در اختیار داشتن نقاط ویژگی متناظر بین دو فریم متوالی، اندازه حرکت نقاط ویژگی را محاسبه کرده و با حذف نقاط ویژگی با جابه جایی ثابت و یا ناچیز، نقاط ویژگی مرتبط به اشیای متحرک را کشف خواهیم کرد. سپس نقاط ویژگی برچسب گذاری شده به عنوان اشیای متحرک را با استفاده از الگوریتم خوشه بندی DBSCAN به خوشه های مختلف به عنوان اشیای متحرک دسته بندی می کنیم. با این روش و در هر لحظه مکان تمامی اشیای متحرک موجود در حوزه دید دوربین به دست آمده که با تناظریابی یک به یک بین این اشیا و اشیای به دست آمده در فریم قبلی مکان جدید هر شیء را تعیین می کنیم. نتایج روش پیشنهادی حاکی از دقت بالا و زمان مصرفی قابل قبول برای ردیابی اشیای متحرک می باشد. روش پیشنهادی دارای دقت 95% برای ردیابی اشیای متحرک بوده و در هر ثانیه 33 فریم را پردازش می کند که در مقایسه با روش های معمول از نظر دقت و سرعت عملکرد مطلوبی دارد.
پژوهشگران عزیز کرمیانی (نفر اول)، عسگر علی بویر (نفر دوم)