مهدی هاشم زاده

صفحه نخست /مهدی هاشم زاده
مهدي هاشم زاده
نام و نام خانوادگی مهدی هاشم زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پردازش علائم و داده ها 57 (1402) 27-46
2 پردازش علائم و داده ها 56 (1402) 81-98
3
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 223 (2023) 119963
4
Soft Computing - (2023) 1-24
5
PATTERN RECOGNITION 143 (2023) 1-14
6
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 65 (2023) 3753–3775
7
Medical Engineering and Physics 113 (2023) 103957
8
Journal of Computational Science 1 (2022) 1-17
9 علوم رایانش و فناوری اطلاعات 20 (1401) 1-12
10 علوم رایانش و فناوری اطلاعات 20 (1401) 1-11
11 علوم رایانشی 25 (1401) 1-16
12
NEUROCOMPUTING 510 (2022) 1-25
13
APPLIED SOFT COMPUTING 128 (2022) 1-20
14
INFORMATION SCIENCES 610 (2022) 694-706
15
Entertainment Computing 44 (2022) 100518
16
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE 147 (2022) 105698
17
SIGNAL PROCESSING 195 (2022) 1-19
18
Journal of Computational Science 1 (2022) 1-25
19
Software Impacts 11 (2022) 10
20
APPLIED SOFT COMPUTING 113 (2021) 1-24
21
Journal of Computational Science 56 (2021) 1-12
22
INFORMATION SCIENCES 1 (2021) 92-111
23 سنجش از دور و Gis ایران 11 (1398) 21-42
24
APPLIED SOFT COMPUTING 78 (2019) 324–345
25
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1 (2019) 1-19
26
Artificial Intelligence in Medicine 95 (2019) 1-15
27
SIGNAL PROCESSING 155 (2019) 233-246
28 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 7 (1397) 13-28
29
INFORMATION SCIENCES 460–461 (2018) 318-330
30
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING 68 (2018) 14-25
31
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 77 (2018) 6775–6797
32 پردازش علائم و داده ها 14 (1396) 97-112
33 شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 134-159
34
International Journal of Computational Intelligence Systems 9 (2016) 850-862
35
INFORMATION SCIENCES INS (2016) 199-216
36
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 27 (2013) 1-31
37
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 72 (2013) 453–487