شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده الهیات و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 صمد عبداللهی عابد رئیس دانشکده
2 سعید گراوند مدیر گروه ادیان و عرفان
3 سید احمد حسینی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
4 سجاد محمدفام مدیر گروه قرآن و حدیث
5 کامران قیوم زاده جوینانی عضو عادی
6 سیف اله احدی عضو عادی
7 سید هادی میر محمودی مدیر گروه معارف
8 روشنک صابری باروق مدیر گروه حقوق
9 سید محسن سیدی عضو عادی
10 شفیع عباسی اصل عضو عادی
11 مهدی حسین زاده عضو عادی
12 احمد حمداللهی اسکوئی معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده