شورای پژوهشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه تربیت بدنی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 بهلول قربانیان عضو عادی
2 اعظم زرنشان مدیر گروه
3 یوسف یاوری عضو عادی
4 بهروز قربان زاده عضو عادی
5 رقیه فخرپور عضو عادی
6 کریم صالح زاده عضو عادی
7 محسن شیرمحمدزاده عضو عادی
8 رسول فرجی عضو عادی
9 کریم آزالی علمداری عضو عادی
10 مهدی بشیری عضو عادی
11 لیلی علیزاده عضو عادی