مهدی بشیری

صفحه نخست /مهدی بشیری
مهدي بشيري
نام و نام خانوادگی مهدی بشیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 10 (38) (1401) انتشار آنلاین از تار
2 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 9 (1401) 1
3 مطالعات مدیریت ورزشی 14 (1401) 1
4 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 20 (1400) 9-35
5 انسان و محیط زیست - انجمن متخصصان محیط زیست ایران آنلاین (1400) انتشار آنلاین از تار
6 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) آنلاین (1400) انتشار آنلاین از تار
7 مطالعات مدیریت ورزشی 13 (1400) 35-62
8 مدیریت منابع انسانی در ورزش 8 (1399) 123-143
9 مطالعات روان شناسی ورزشی 9 (1399) 65-88
10 مطالعات مدیریت ورزشی 12 (1399) 169-192
11
PSYCHOLOGICAL REPORTS 1 (2020) 1
12 مدیریت ارتقای سلامت 9 (1399) 68-77
13 مدیریت منابع انسانی در ورزش 7 (1398) 169-183
14 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 11 (1398) 61-71
15 مطالعات روان شناسی ورزشی 8 (1398) 83-94
16 مدیریت و توسعه ورزش 7 (1397) 89-104
17 مطالعات مدیریت ورزشی 10 (1397) 91-116
18 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1397) 10.22089/res.2018.48
19 مدیریت و توسعه ورزش 6 (1396) 1-19
20 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 7 (1396) 39-54
21 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 9 (1396) 91-111
22 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 50-57
23 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
24 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 5 (1395) 99-116
25 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 16 (1394) 198-206
26 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 7 (1394) 39-49
27
Indian Journal of Natural Sciences vol 5, issue 29 (2015) 5352-5359
28
Journal Of Research And Health 5 (2015) 276-287
29 مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش 2 (1393) 21-30