مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی آموزش تمرین های ...
عنوان بررسی اثربخشی آموزش تمرین های ادراکی- حرکتی و برنامه حرکتی ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکردهای ادراکی- حرکتی، مهارت های حرکتی، کم توان ذهنی، کودک
چکیده ناﻮﺗ ﻢﮐ نﺎﮐدﻮﮐ ﻰﺘﮐﺮﺣ ﺪﺷر ﺮﺑ ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻰﺘﮐﺮﺣ-ﻰﮐاردا ىﺎﻫ ﻦﯾﺮﻤﺗ شزﻮﻣآ ﻰﺸﺨﺑﺮﺛا ﻰﺳرﺮﺑ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا زا فﺪﻫ ناﻮﺗ ﻢﮐ نﺎﮐدﻮﮐ ﻰﺘﮐﺮﺣ ﺪﺷر ﺮﺑ ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻰﺘﮐﺮﺣ-ﻰﮐاردا ىﺎﻫ ﻦﯾﺮﻤﺗ شزﻮﻣآ ﻰﺸﺨﺑﺮﺛا ﻰﺳرﺮﺑ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا زا فﺪﻫ فﺪﻫ .دﻮﺑ ﺮﯾﺬﭘ شزﻮﻣآ ﻰﻨﻫذ .دﻮﺑ ﺮﯾﺬﭘ شزﻮﻣآ ﻰﻨﻫذ ﺮﻬﺷ ﻰﯾاﺪﺘﺑا سراﺪﻣ ﻦﯿﺑ زا ﻪﻟﺎﺳ ﺮﻬﺷ ﻰﯾاﺪﺘﺑا سراﺪﻣ ﻦﯿﺑ زا ﻪﻟﺎﺳ 7-10 10 کدﻮﮐ کدﻮﮐ 30 30 ،لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﺎﺑ نﻮﻣزآ ﺲﭘ-نﻮﻣزآ ﺶﯿﭘ عﻮﻧ زا ﻰﺑﺮﺠﺗ ﻪﻤﯿﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ،لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﺎﺑ نﻮﻣزآ ﺲﭘ-نﻮﻣزآ ﺶﯿﭘ عﻮﻧ زا ﻰﺑﺮﺠﺗ ﻪﻤﯿﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﻰﺳرﺮﺑ شور -ﻰﮐاردا ﻦﯾﺮﻤﺗ هوﺮﮔ) ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود رد و ﺪﻧﺪﺷ ىزﺎﺳﺎﺘﻤﻫ ﻰﺷﻮﻫ ةﺮﻬﺑ و ﻦﺳ سﺎﺳاﺮﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ىا ﻪﺷﻮﺧ-ﻰﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ -ﻰﮐاردا ﻦﯾﺮﻤﺗ هوﺮﮔ) ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود رد و ﺪﻧﺪﺷ ىزﺎﺳﺎﺘﻤﻫ ﻰﺷﻮﻫ ةﺮﻬﺑ و ﻦﺳ سﺎﺳاﺮﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ىا ﻪﺷﻮﺧ-ﻰﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ 45 45 ﻪﺴﻠﺟ ﺮﻫ و ﻪﺴﻠﺟ ود ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ و ﻪﺘﻔﻫ ﻪﺴﻠﺟ ﺮﻫ و ﻪﺴﻠﺟ ود ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ و ﻪﺘﻔﻫ 9 رد ﻰﻨﯾﺮﻤﺗ ىﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﮏﯾ و (ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻰﺘﮐﺮﺣ رد ﻰﻨﯾﺮﻤﺗ ىﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﮏﯾ و (ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻰﺘﮐﺮﺣ ﻰﺘﮐﺮﺣ ﺪﺷر ﺶﺠﻨﺳ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﯿﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ ﺶﯿﭘ ﻪﺴﻠﺟ ﻦﯾﺮﺧآ نﺎﯾﺎﭘ رد و تﺎﺴﻠﺟ عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﻘﯿﻗد ﻰﺘﮐﺮﺣ ﺪﺷر ﺶﺠﻨﺳ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﯿﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ ﺶﯿﭘ ﻪﺴﻠﺟ ﻦﯾﺮﺧآ نﺎﯾﺎﭘ رد و تﺎﺴﻠﺟ عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﻘﯿﻗد .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻰﻧوﺮﻔﻧﻮﺑ ﻰﺒﯿﻘﻌﺗ نﻮﻣزآ و هﺮﯿﻐﺘﻣﺪﻨﭼ ﺲﻧﺎﯾراوﻮﮐ ﻞﯿﻠﺤﺗ شور زا ﺎﻫ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ ىاﺮﺑ و ( .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻰﻧوﺮﻔﻧﻮﺑ ﻰﺒﯿﻘﻌﺗ نﻮﻣزآ و هﺮﯿﻐﺘﻣﺪﻨﭼ ﺲﻧﺎﯾراوﻮﮐ ﻞﯿﻠﺤﺗ شور زا ﺎﻫ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ ىاﺮﺑ و (2000 2000) ) 2-ﺦﯾﺮﻟوا نﻮﻣزآ زا -ﺦﯾﺮﻟوا نﻮﻣزآ زا .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا P<0/ 0/05 05 ىراد ﻰﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ رد ىراد ﻰﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ رد SPSS راﺰﻓا مﺮﻧ راﺰﻓا مﺮﻧ 18 18 ﮥﺨﺴﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ ﮥﺨﺴﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻰﯾﺎﺟ ﻪﺑﺎﺟ ىﺎﻫ ترﺎﻬﻣ رد (ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ هوﺮﮔ و ﻰﺘﮐﺮﺣ-ﻰﮐاردا ىﺎﻫ ﻦﯾﺮﻤﺗ هوﺮﮔ) ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﻰﯾﺎﺟ ﻪﺑﺎﺟ ىﺎﻫ ترﺎﻬﻣ رد (ﮏﯿﻤﺘﯾر ﻰﺘﮐﺮﺣ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ هوﺮﮔ و ﻰﺘﮐﺮﺣ-ﻰﮐاردا ىﺎﻫ ﻦﯾﺮﻤﺗ هوﺮﮔ) ﺶﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾ .( .(P≥0/05 05) دﻮﺒﻧ رادﺎﻨﻌﻣ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﻰﺸﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ و ( ) دﻮﺒﻧ رادﺎﻨﻌﻣ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﻰﺸﯾﺎﻣزآ هوﺮﮔ ود ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ و (P≥0/05 05) ﺪﻨﺘﺷاد ىﺮﺘﻬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﻪ
پژوهشگران بهروز قربان زاده (نفر اول)، مریم لطفی (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)، مهدی بشیری (نفر چهارم)، صفیه ابراهیمی ابراهیمی (نفر پنجم)