کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 0 (1402) 1-10
2 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 0 (1402) 1-10
3 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - (1402) 1-10
4
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 10 (2024) MSS.0000000000003394
5 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 15 (1402) 77-96
6 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 12 (1402) 35-58
7 دیابت و متابولیسم ایران 23 (1402) 179-190
8 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 11 (1402) 113-128
9
Diabetology & Metabolic Syndrome 15 (2023) 1-33
10 پژوهش در پزشکی 46 (1401) 99-110
11 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 31 (1401) 82-92
12 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1401) 1-10
13
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1 (2022) 1-10
14 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 15 (1401) 107-117
15 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 10 (1401) 54-65
16 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 (1400) 1-14
17 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 1 (1400) 1-15
18 فیزیولوژی ورزشی 1 (1400) 1-19
19 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - (1400) -
20 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 399-411
21 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 37-55
22 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 130-151
23 پایش 20 (1400) 731-42
24 فیزیولوژی ورزشی 13 (1400) 85-110
25 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1400) 1-19
26 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 9 (1400) 24-34
27 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 107-122
28 فیزیولوژی ورزشی 12 (1399) 39-60
29 پایش 20 (1399) 1-11
30 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 18 (1399) 59-76
31 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 6 (1399) 1-10
32
Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism - (2020) -
33 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42 (1399) 362-372
34 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 9 (1399) 15-25
35 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 42 (1399) 228-236
36 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 12 (1399) 137-150
37 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 10 (1399) 12-22
38 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 15 (1398) 1-7
39 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 11 (1398) 23-33
40 فصلنامه گیاهان دارویی سال 18 دوره 4 (1398) 255-263
41 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 15 (1398) 105-118
42 دیابت و متابولیسم ایران 18 (1397) 41-48
43 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 6 (1397) 83-101
44 فیزیولوژی ورزشی 10 (1397) 17-34
45 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 30-40
46
Research in cardiovascular medicine 7 (2018) 107-115
47 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 8 (1397) 15-27
48
International Journal of Applied Exercise Physiology 7 (2018) 48-55
49 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11 (1396) 29-30
50 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 7 (1396) 39-54
51 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1396) 103-112
52 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
53 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1395) 6-15
54 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 5 (1395) 109-118
55 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
56 فیزیولوژی ورزشی 8 (1395) 30-15
57 فصلنامه گیاهان دارویی 4 (1395) 57-47
58 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 37-45
59 مدیریت ارتقای سلامت 5 (1395) 1-14
60
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 1-12
61 فیزیولوژی ورزشی 27 (1394) 149-166
62 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 37 (1394) 6-13
63 کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) 17 پیاپی 57 (1394) 111-123
64 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 16 (1394) 198-206
65 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 17 (1394) 113-123
66 دانش و تندرستی 10 (1394) 1-10
67
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE (2014) 42010
68 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 132-142
69 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 2 (1392) 135-147
70 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 71 (1392) 59-64
71
sports med phys fitness (2013) 43-437
72 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1391) 135-147
73 نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی (1390) 51-58