کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Research in cardiovascular medicine 7 (2018) 107-115
2
International Journal of Applied Exercise Physiology 7 (2018) 48-55
3 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11 (1396) 29-30
4 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1396) 103-112
5 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
6 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1395) 6-15
7 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 5 (1395) 109-118
8 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
9 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 8 (1395) 30-15
10 فصلنامه گیاهان دارویی 4 (1395) 57-47
11 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 37-45
12 مدیریت ارتقای سلامت 5 (1395) 1-14
13
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 1-12
14 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 27 (1394) 149-166
15 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 37 (1394) 6-13
16 کومش (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) 17 پیاپی 57 (1394) 111-123
17 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 16 (1394) 198-206
18 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 17 (1394) 113-123
19 دانش و تندرستی 10 (1394) 1-10
20
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE (2014) 42010
21 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 132-142
22 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی - دانشگاه گیلان 2 (1392) 135-147
23 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 71 (1392) 59-64
24
sports med phys fitness (2013) 43-437
25 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1391) 135-147
26 نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی (1390) 51-58