مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرین تناوبی با شدت ...
عنوان تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی FGF21 و مقاومت به انسولین در مردان چاق
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین تناوبی با شدت بالا، مقاومت به انسولین، FGF21، چاقی
چکیده مقدمه: فاکتور رشد فیبروبلاستی21 (FGF21) نقش مهمی در تنظیم متابولیسم انرژی و مقاومت به انسولین ایفا می کند؛ با این حال آثار تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر FGF21 و مقاومت انسولینی به خوبی درک نشده است. روش ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه ی تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. در این مطالعه 24 مرد چاق به دو گروه تمرین تناوبی شدید (HIIT) (12 نفر، سن: 63/5±83/39 سال، وزن: 81/5±83/100 کیلوگرم و نمایه ی توده ی بدنی: 8/2±73/32 کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (12 نفر، سن: 23/5±41/39 سال، وزن: 71/4±08/100 کیلوگرم و نمایه ی توده ی بدنی: 43/1±34/32 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. گروه HIIT چهار وهله فعالیت شدید چهار دقیقه ای با شدت 85-90 درصد ضربان قلب بیشینه و دوره های استراحت فعال سه دقیقه ای با شدت 50-60 درصد ضربان قلب بیشینه را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته اجرا کردند. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی نمونه های خون جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته و مستقل مقایسه شدند. یافته ها: HIIT به طور هم زمان منجر به کاهش گلوکز پلاسما و انسولین و FGF21 سرم و همچنین بهبود مقاومت انسولینی شد (05/0P<). نتیجه گیری: تمرین تناوبی با شدت بالا نقش مؤثری در بهبود مقاومت به انسولین و کاهش هم زمان FGF21 سرمی در افراد چاق دارد که ممکن است به واسطه بهبود مقاومت به FGF21 باشد.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، موسی خلفی (نفر دوم)