موسی خلفی

صفحه نخست /موسی خلفی
نام و نام خانوادگی موسی خلفی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه گیلان
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1 (2022) 1-10
2 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 130-151
3 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 9 (1400) 24-34
4
Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism - (2020) -
5 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 11 (1398) 23-33
6 دیابت و متابولیسم ایران 18 (1397) 41-48
7 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
8 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 37-45