موسی خلفی

صفحه نخست /موسی خلفی
نام و نام خانوادگی موسی خلفی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه گیلان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی 11 (1398) 23-33
2 دیابت و متابولیسم ایران 18 (1397) 41-48
3 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
4 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 37-45