مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرین هوازی بر ...
عنوان تاثیر تمرین هوازی بر آدیپونکتین و CTRP-3 سرمی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی، آدیپونکتین، CTRP-3، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک
چکیده مقدمه: آدیپونکتین و CTRP-3، آدیپوکاین های ضدالتهابی و کاهنده ی سطح گلوکز خون هستند که نقش مهمی در سندرم متابولیک دارند. ولی چگونگی تاثیر هم زمان تمرین هوازی بر این متغیرها همراه با شاخص های خطر متابولیک کاملا روشن نیست. بنابراین هدف ما بررسی تاثیر تمرین هوازی بر آدیپونکتین و CTRP-3 سرمی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک بود. مواد و روش ها: 25 مرد دارای سندرم متابولیک (سن: 37/4±04/56 سال، وزن: 62/6±98/98 کیلوگرم، BMI: 17/1±52/32 کیلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (13 نفر) و شاهد (12) جایگزین شدند. گروه تمرین هوازی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تمرین کردند. نمونه های خون در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی جمع آوری شدند. یافته ها: تمرین هوازی همراه با کاهش دور کمر(001/0P=)، گلوکز خون(003/0P=) و مقاومت انسولینی(02/0P=) و افزایش HDL خون(001/0P=) بود؛ هم چنین باعث افزایش مقدار آدیپونکتین شد(002/0P=)، ولی تاثیر معنی داری بر CTRP-3 سرمی(30/0P=)، متوسط فشار خون(12/0P=)، تری گلیسرید(24/0P=) و انسولین(65/0P=) نداشت. نتیجه گیری: آدیپونکتین و CTRP-3 سرم با مولفه های خطر متابولیک و مقاومت به انسولین ارتباط دارند و تمرین هوازی با افزایش هم زمان در مقدار آدیپونکتین گردش خونی، می تواند باعث بهبود وضعیت متابولیک بیماران شود.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، بهلول قربانیان (نفر دوم)، موسی خلفی (نفر سوم)