بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش بهار و تابستان 1401 (1401) 12 تا 21
2 پژوهش در پزشکی 45 (1400) 52-59
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابلJournal of Babol University of Medical Sciences سال1400 (1400) 398-404
4 ابن سینا 23 (1400) 23-32
5 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 16 (1399) 57-71
6 زنان، مامایی و نازایی ایران 24 فروردین1400 دوره (1399) -
7 پژوهش در پزشکی 45 (1399) 15-22
8 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8 (1399) 8-19
9 پژوهش در پزشکی 44 (1399) 613-620
10 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 16 بهار و تابستان 99 (1399) 9-21
11 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 12 (1399) 79-92
12
Journal Of Advanced Sport Technology 4 (2020) 37-51
13 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم هشتم (1398) 63-76
14 فصلنامه گیاهان دارویی سال 18 دوره 4 (1398) 255-263
15 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) تابستان 1398،دوره 11، (1398) 131-146
16 مجله ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش سال پنجم (1397) 84-90
17 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 52-61
18 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 4 (1397) 30-40
19 طب مکمل دوره 8 شماره1 (1397) 2194-2205
20 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 7 (1396) 521-529
21 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 (1396) 307-315
22
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 3 (2017) 1-6
23 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 20-27
24 طب مکمل 7 (1396) 1805-1815
25 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
26 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 94-103
27 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 20 (1396) 107-117
28 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
29 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
30
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
31 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
32 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
33 مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی 2 (1394) 24-31
34 مطالعات علوم پزشکی 26 (1394) 227-236
35 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 22 (1393) 11-21
36
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
37 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - (1393) 67-77
38 فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
39
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 914-920
40 مطالعات علوم پزشکی 24 (1392) 430-440
41 نامشخص - (1392) 130-115
42 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
43
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
44 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308