بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 368-377
2 مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18 (1395) 378-385
3
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 19 (1395) 67-77
4 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد 21 (1395) 321-334
5 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پذیرفته شده (1394) پذیرفته شده
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26 (1394) 227-236
7 مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 22 (1393) 11-21
8
EuropEAn Journal of Sports & Exercise Science ( ISSN: 2278 – 005X ) 3 (2014) 16-20
9 فصلنامة پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی 0 (1393) 23-36
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ISSN:1560-652X - (1393) 67-77
11
international journal of sport studies 4 (2014) 914-920
12 علوم پزشکی دانشگاه ارومیه 24 (1392) 430-440
13 نامشخص - (1392) 130-115
14 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
15
International Journal of Endocrinology and Metabolism 11 (2013) 81-76
16 مجله علمی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 17 (1391) 299-308