مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر مصرف کوتاه مدت یک ...
عنوان تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نوشیدنی ورزشی، کوتاه مدت، دانشجو، ورزشکار، عملکرد ورزشی
چکیده زمینه و هدف : ورزشکاران معتقدند مصرف نوشابه های ورزشی می تواند عملکرد آنان را هنگام تمرین یا مسابقه افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار بود. روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای از م یان افراد داوطلب تعداد 10 دانشجو ی پسر ورزشکار به طور تصادف ی انتخاب شدند . آزمودنی ها در دو جلسه، 40 دقیقه پس از مصرف نوشیدنی ورزشی(گروه تجربی) یا دارونما (گروه کنترل)، به میزان 6 میل ی لیتر 81 درصد ضربان قلب بیشینه ( 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرف ی) در مح یط / به ازا ی هر ک یلوگرم از وزن بدن ، با شدتی معادل 8 آزمایشگاهی تا رس یدن به درماندگی بر رو ی تردم یل دو یدند، هنگام دو یدن نیز در هر 15 دقیقه، به میزان 2 میلی لیتر به ازا ی هر کیلوگرم از وزن بدن، نوش یدنی ورزشی یا دارونما مصرف کردند. نمونه های خونی برای سنجش گلوکز قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شد. داده ها با آزمون آماری تی تست مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در گروه تجربی در مقا یسه با کنترل تفاوت معن ی داری در عملکرد استقامت ی، ضربان قلب فعال یتی و شاخص درک فشار ول ی م یزان گلوکز خون از پیش آزمون به پس آزمون در گروه تجربی در مقای سه با گروه کنترل به ،(p>0/ بورگ دیده نشد ( 05 .(p<0/ صورت معنی داری افزایش یافت نتیجه گیری: ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشیدنی های ورزشی در بهبود عملکرد استقامتی تأثیری ندارد.
پژوهشگران آقاعلی قاسمنیان (نفر اول)، گائینی عباسعلی (نفر دوم)، سیروس چوبینه (نفر سوم)، بهلول قربانیان (نفر چهارم)