مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ...
عنوان تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی عوامل خطر زای آسم و مقاومت انسولین و برخی شاخس های فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ائوتاکسین، شاخص مقاومت انسولین،آسم، فعالیت ترکیبی تناوبی.
چکیده زمینه و هدف: ائوتاکسین یک کموکاین مهم در ابتلا به آسم بوده و در انسان ها و موش ها بر اثر چاقی افزایش می یابد. بدین منظور هدف از این مطالعه بررسی اثرات 8 هفته تمرین ترکیبی تناوبی بر مقادیر پلاسمایی ائوتاکسین، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی، 28 نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن از بین افراد واجد شرایط بطور تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنیهای چاق و دارای اضافه وزن به طور تصادفی به دو گروه تجربی( 13 نفر) و شاهد ( 15 نفر) تقسیم شدند. آزمودنیهای گروه تجربی به مدت 8 هفته، 4 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 70 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از 8 هفته تمرین، جهت ارزیابی مقادیر ائوتاکسین، نیم رخ های چربی و مقاومت انسولین گرفته شد. برای تجزیه و استفاده شد. P<0/ تست مستقل و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05 T تحلیل دادهها از روش های آماری یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی تناوبی، ضمن افزایش معنیدار غلظت ائوتاکسین پلاسما و حداکثر اکسیژن مصرفی، موجب کاهش مقاومت انسولین، درصد چربی بدن، وزن، شاخص توده بدن، دور کمر و تری گلیسرید پلاسما شد .(P>0/ همبستگی معنی داری بین سطح اولیه ائوتاکسین با سایر عوامل مشاهده نشد ( 05 .(P <0/05) نتیجه گیری: 8 هفته فعالیت ترکیبی تناوبی با وجود افزایش معنیدار ائوتاکسین پلاسما، بر تریگلیسرید، درصد چربی بدن، نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق تاثیر مثبت داشت. Vo2max شاخص توده بدن، چاقی مرکزی، مقاومت انسولین و
پژوهشگران آقاعلی قاسمنیان (نفر اول)، بهلول قربانیان (نفر دوم)، علی گرزی (نفر سوم)