مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه بین پروتئین ABCA1 ...
عنوان
رابطه بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین های TNF-αو IL10 متعاقب یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ABCA1،IL10 ، TNF–α، تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی، نوجوانان پسردارای اضافه وزن و چا
چکیده چکیده پیش زمینه و هدف: پروتئین ABCA1 نقش کلیدی در انتقال معکوس کلسترول داشته و به عنوان پروتئین هدف برای درمان آترواسکلروز محسوب می شود. بسیاری از واسطه های التهابی نظیر سایتوکاین ها و پروتئین های تولید شده بوسیله ماکروفاژها و سلولهای دیگر، نقش اساسی در تنظیم بیان پروتئین ABCA1 دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بیان پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین های IL-10 و TNF-α متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 28 دانش آموز (89/1±93/16 سال، 98/9±07/88 کیلوگرم، 55/2±35/28 کیلوگرم بر مترمربع) بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل (15 نفر) و تمرین (13 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی (هشت هفته/ چهارروز/ هفتاد دقیقه در هرجلسه) بود. سنجش بیان ABCA1 بوسیله همولیز سلولی و روش الایزای حساس انجام شد. داده ها با آزمون آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین تغییرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون پروتئین ABCA1 باIL-10 ، همبستگی مثبت و معنادار(43/0= r؛ 032/0=P) و با TNF–α، همبستگی منفی و معنادار(53/0- = r؛ 012/0=P) متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی وجود دارد (01/0P<). همچنین تمرین باعث افزایش معنادار پروتئین ABCA1 شده ولی افزایش IL-10 و کاهش TNF-α معنادار نبود. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی و سایتوکاین های TNF–α و IL-10 متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق همبستگی وجود دارد. ق
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)