مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر یک دوره تمرین تناوبی ...
عنوان اثر یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب زنی) بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طناب زنی، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، دختران غیر فعال
چکیده زمینه و هدف: تمرین هوازی به عنوان یک شیوه مهم برای کنترل و پیشگیری بیماری­ های قلبی- عروقی و اختلالات متابولیک توصیه می­شود. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب­ زنی) بر بیومارکر­های آنتی­ اکسیدانی و استرس­ اکسیداتیو در زنان غیرفعال انجام شد. مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی، با جامعه آماری دانشجویان دختر غیرفعال (اضافه وزن و چاق) با دامنه سنی 20–30 سال بود. 20 نفر به صورت آزمودنی ­های واجد شرایط و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. تمرین استقامتی تناوبی شامل هشت هفته (چهار جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) فعالیت فزاینده طناب زنی بود. برای تحلیل داده­ها از آزمون تی وابسته و تی مستقل در سطح معناداری 0/05 با استفاده از نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز افزایش معناداری نسبت به حالت پیش ­آزمون داشتند (0/05>p) در حالی که مالون دی آلدئید کاهش معنادار داشت.همچنین نتایج تی مستقل نشان داد که ظرفیت آنتی­ اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز افزایش غیر ­معناداری نسبت به گروه کنترل داشتند (0/05p>) در حالی که سوپراکسید دیسموتاز افزایش معنادار و مالون دی آلدئید کاهش معنادار را نشان داد (0/05>p). نتیجه­ گیری: با توجه به یافته ­های مطالعه حاضر می­ توان گفت که تمرین طناب زنی باعث افزایش دفاع آنتی اکسیدانی، کاهش آسیب اکسایشی، پراکسیداسیون لیپیدی و جلوگیری از بیماری­ های قلبی و عروقی را در افراد چاق و اضافه وزن در پی دارد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، کریم آزالی علمداری (نفر دوم)، صابری یوسف (نفر سوم)، فریبا شکرالهی (نفر چهارم)، حکیمه محمدی (نفر پنجم)