مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ترکیب بدنی کارکنان ...
عنوان ارزیابی ترکیب بدنی کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوسیله روش آنالیز امپدانس الکتریکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ترکیب بدنی، نسبت دورکمر به دور باسن (WHR )، درصد چربی بدن (BF%)، شاخص تودهء بدن (BMI) ،
چکیده چکیده یکی از روشهای مناسب برای اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریک استفاده از روش سریع و غیر تهاجمی آنالیز امپدانس الکتریکی ) BIA ( است که با دقت بیشتر و هزینه نسبتا کمتری قادر است اطلاعات جامعی از ترکیبات بافتی بدن را در حداقل زمان ارائه نماید. هدف این پژوهش اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریک و ارزیابی ترکیب بدنی کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوسیله روش BIA و مقایسه آن با نورمهای مرجع مربوط به سازمانهای معتبر بین المللی مثل سازمان جهانی بهداشت ) WHO ( و موسسه ملی قلب، ریه و خون ( NHLBI ( است. برای این منظور 111 نفر )شامل 113 مرد و 07 زن با دامنه سنی 19 13 ( برای - مشارکت در این تحقیق داوطلب شدند. برخی شاخصهای ترکیب بدنی آنها ازجمله شاخص توده بدنی ) BMI (، درصد چربی بدن ) BF% (، نسبت دور کمر به دور لگن ) WHR (، توده چربی بدن ) MBF (، توده بدون چربی ) LBM ( و شاخص های دیگر بوسیله روش آنالیز امپدانس الکتریکی تعیین شد. نتایج نشان داد در مردان و زنان به ترتیب میانگین درصد چربی بدن 10/27±2/ 10 و 03 /90±9/ 99 درصد، شاخص توده بدنی 19 /19±1/ 12/90±1/71 و 77 1، توده چربی بدن /09±1/ 1 و 11 /31±1/ کیلوگرم برمترمربع ، نسبت دور کمر به دور لگن 10 21/33±1/ 10 و 17 /71±0/ 17 کیلوگرم، توده بدون چربی 39 /00±1/ 73/20±0/91 و 7 کیلوگرم بود. ارزیابی متغیرها ثابت کرد حدود 01 درصد مردان و 01 درصد زنان تحت بررسی دارای BMI فراتر از نرمال بعبارتی تیپ بدنی اضافه وزن و چاق می باشند و در شاخص درصد 13 ٪ مردان دارای چربی بالاتر از دامنه نرمال، و در شاخص / 07 ٪ زنان و 3 / چربی حدود 9 نسبت دور کمر به دور لگن _که از آن به عنوان مهم ترین شاخص خطرزای بیماریهای قلبی 0 درصد مردان در منطقه خطر بالا قرار دارند. / 99 زنان و 1 / عروقی یاد می شود_ حدود
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)