مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرین هوازی و مکمّل دهی ...
عنوان تأثیر تمرین هوازی و مکمّل دهی سزامین بر سطوح سرمی فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C در مردان تمرین کرده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی؛ مکمّل دهی سزامین؛ TNF-α؛ CRP؛ مردان تمرین کرده
چکیده چکیده: (65 مشاهده) مقدمه: استفاده از مکمّل های ضدالتهاب خوراکی یکی از راه های مقابله با آثار نامطلوب التهابات ناشی از فعالیت های ورزشی است. در این میان، سزامین یکی از مکمّل های تأثیرگذار خوراکی است که به منظور کاهش صدمات التهابی ـ اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی مختلف استفاده می شود. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف تأثیر ده هفته مکمّل دهی­ سزامین و تمرین هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C در مردان تمرین کرده انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر مرد تمرین کرده با میانگین سنّی 59/1±62/22 سال به صورت در دسترس انتخاب شدند. از آزمودنی ها رضایت نامۀ کتبی گرفته شد و به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری «دارونما، تمرین هوازی، تمرین هوازی+ سزامین، و سزامین» قرار گرفتند. فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C به روش الایزا اندازه گیری شد. داده­ ها با آزمون آماری تی همبسته، آنووا و تعقیبی توکی با نرم افزار SPSS نسخۀ 20 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: مصرف مکمّل و تمرین هوازی باعث تفاوت معنادار فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه های ترکیبی و مکمّل نسبت به بقیۀ گروه ها شد (به ترتیب: %22=p و 0/001p=) و در پروتئین واکنشی C در گروه ترکیبی نسبت به گروه های دیگر تفاوت معنا­دار وجود داشت (0/001p=). نتیجه گیری: تمرین هوازی و مکمّل سزامین روش مؤثری در بهبود سلامت مردان تمرین کرده است. همچنین، ترکیب مکمّل سزامین با تمرین هوازی می تواند برخی آثار مفید تمرین را در یک دورۀ 10 هفته ای افزایش و التهابات ناشی از تمرین را کاهش دهد.
پژوهشگران جواد طلوعی آذر (نفر اول)، صابری یوسف (نفر دوم)، بهلول قربانیان (نفر سوم)، بابک نورانی (نفر چهارم)