مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر ...
عنوان اثر یک دوره مصرف مکمل خرفه بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خرفه، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، دختران غیرفعال
چکیده مقدمه: استرس اکسیداتیو ناشی از عدم تعادل در وضعیت ردوکس بدن است که طی آن، افزایش رادیکال های درون سلولی منجر به آسیب های بافتی می شود. آنتی اکسیدان ها مانع اکسید شدن اسید های چرب شده و از ایجاد سلول های فوم و پلاک آترواسکلروزی پیشگیری می کنند. خرفه که یکی از مکمل های خوراکی است به عنوان یک گیاه غنی از مواد آنتی اکسیدانی مطرح می باشد. هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته مکمل دهی خرفه بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیر فعال بود. روش بررسی: پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دختر غیرفعال (اضافه وزن و چاق) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با دامنه سنی 20–30 سال بود که از بین آنها 20 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه مکمل روزانه 1200 میلی گرم مکمل خرفه به مدت هشت هفته دریافت نمودند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی همبسته و تی مستقل در سطح معناداری 5 صدم با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد در گروه مکمل مقادیر سرمی آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام افزایش معناداری نسبت به حالت پیش آزمون داشتند (05/0>P)، اما مقدار مالون دی آلدئید کاهش داشته که این کاهش معنادار نبود (05/0P>). نتیجه گیری: مکمل خرفه احتمالاً برای بهبود سلامت قلب و عروق و جلوگیری از بروز بیماری های قلبی- عروقی و تقویت سیستم آنتی اکسیدانی افراد اضافه وزن و چاق روش مؤثری می باشد و پروکسیداسیون لیپیدی را که باعث تولید رادیکال های آزاد می شود، از بین می برد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، یوسف صابری (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)، فریبا شکرالهی (نفر چهارم)، حکیمه محمدی میهماندار (نفر پنجم)