مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخ حاد آپولیپوپروتئین های ...
عنوان پاسخ حاد آپولیپوپروتئین های A، B و پروفایل های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آپولیپوپروتئین A؛ آپولیپوپروتئینB؛ نیمرخ چربی؛ تست کوپر؛ دختران غیرورزشکار
چکیده چکیده آپولیپوپروتئین های A و B نقش مهمی در انتقال کلسترول و بروز بیماری های قلبی عروقی بویژه آترواسکلروزیس دارند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک وهله تمرین هوازی شدید بر مقادیر پلاسمایی آپولیپوپروتئین های A، B و فاکتورهای لیپیدی خون در دختران غیرورزشکار بود. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 20 آزمودنی دختر بصورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی به گروه های تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. فعالیت یک وهله ای هوازی در این مطالعه آزمون استقامت هوازی کوپر بود. نمونه های خونی در حالت ناشتا برای گروه تمرین در مرحله قبل و بعد تمرین و برای گروه کنترل فقط در قبل تمرین گرفته شد. داده ها با آزمون آماری تی تست تحلیل شد. نتایج نشان داد مقادیر Apo-A، HDL و TG در اثر تمرین افزایش معنادار داشته اند. کاهش متغیرهای Apo-B، LDL و TC معنادار نبود (05/0(P>. با توجه به نتایج می توان بیان کرد حتی تمرین یک جلسه ای هوازی شدید می تواند اثرات مثبتی روی برخی ریسک فاکتورهای مهم قلبی عروقی از جمله Apo-A و HDL داشته باشد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)