مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر یک دوره تمرین طناب زنی ...
عنوان تاثیر یک دوره تمرین طناب زنی بر سطوح آنزیم پاراکسوناز-1، مقاومت انسولینی و نیم رخ لیپیدی در دختران غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنزیم پاراکسوناز 1، نیم رخ لیپیدی، تمرین طناب زنی، دختران دارای اضافه وزن و چاق
چکیده زمینه و هدف: پاراکسوناز-1 از مهمترین آنزیم های حذف کننده ی رادیکال های آزاد و از محافظ های اصلی لیپوپروتیین در برابر ترکیبات اکسید کننده می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر سطوح آنزیم پاراکسوناز-1 (PON1)، مقاومت انسولینی و نیم رخ لیپیدی در دختران غیرفعال بود. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی از آذر تا بهمن ماه 1395 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شهرستان تبریز انجام شد. در این مطالعه 20 دختر دارای اضافه وزن و چاق غیرفعال 20 تا 25 سال به صورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه های تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل طناب زنی به مدت هشت هفته، چهار روز در هفته و 45 دقیقه هر جلسه بود. نمونه های خونی جهت ارزیابی سطوح آنزیم پاراکسوناز-1 و دیگر متغیرهای خونی در پیش و پس از تمرین گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد پس از مداخله تمرین در گروه تجربی مقادیر تمام متغیرها (غیر از لیپوپروتیین کم چگال) تغییر معنادار داشت. همچنین در مقایسه با گروه کنترل مقادیر آنزیم پاراکسوناز-1 (0/024=P) و بیشینه اکسیژن مصرفی (0/006=P) افزایش معنادار و شاخص مقاومت انسولینی (0/028=P)، تری گلیسرید (0/046=P) و درصد چربی بدن (0/001=P) کاهش معنادار داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد انجام تمرین طناب زنی به مدت هشت هفته باعث ایجاد تغییرات مثبت در متغیرهای آنزیم پاراکسوناز-، شاخص مقاومت انسولینی، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی شاخص های لیپیدی و تن سنجی در دختران جوان دارای اضافه وزن و چاق گردید از این رو به نظر می رسد این نوع تمرین می تواند برای کنترل وزن و پیشگیری از بیماری های ناشی از اضافه وزن و چاقی مفید باشد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، فریبا شکرالهی (نفر دوم)