مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر ده هفته تمرین هوازی همراه ...
عنوان اثر ده هفته تمرین هوازی همراه با مکمل یاری سماق بر توان ضداکسایشی تام، شاخص مقاومت انسولینی و شاخص های تن سنجی در زنان دیابتی نوع 2
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ورزش ایروبیک و پیاده روی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، مقاومت انسولینی، سماق، دیابت نوع 2
چکیده چکیده: مقدمه: از سماق به عنوان داروی گیاهی در طبّ سنّتی استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثر 10 هفته تمرین هوازی به همراه مکمّل یاری پودر سماق، بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و شاخص های مقاومت انسولینی و تن سنجی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش ها: این مطالعه ی نیمه تجربی در سال 1395 روی 40 زن 40 تا 60 ساله ی مبتلا به دیابت نوع دو در شهرستان عجب شیر انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی در چهار گروه (گروه مکمّل، تمرین، مکمّل و تمرین و دارونما) قرار گرفتند. تمرین شامل 40 تا 60 دقیقه پیاده روی و ایروبیک، هفته ای 3 جلسه با شدت 45 تا 60% حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. گروه های 1 و 3، روزانه 3 گرم پودر سماق مصرف کردند. نمونه خون آزمودنی ها در پیش و پس آزمون پس از 48 ساعت عدم فعالیت بدنی و عدم مصرف پودر سماق و 12 ساعت ناشتایی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس و LSD در سطح معناداری 0/05>P تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: TAC بعد از 10 هفته در گروه های مکمّل، تمرین و مکمّل و تمرین به ترتیب با 39/53، 24/44و 22/03% افزایش، به طور معناداری تغییر یافت و شاخص مقاومت انسولینی در گروه های مذکور به ترتیب با 37/7، 52/44و 22/86% کاهش، به طور معناداری تغییر یافت. همچنین شاخص های تن سنجی وزن، شاخص توده ی بدن و ... در گروه های 2 و 3 کاهش معنادار داشت (0/05>P). نتیجه گیری: مصرف پودر سماق همراه با ورزش های ایروبیک و پیاده روی آثار مطلوبی روی TAC، حسّاسیت انسولینی، قند خون و شاخص های تن سنجی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 داشت؛ بنابراین می تواند به عنوان درمان مکمّل در کنار درمان های دارویی برای کنترل دیابت و جلوگیری از عوارض ثانویه ی آن موردِاستفاده قرار گیرد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، حکیمه محمدی (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)