مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی ...
عنوان تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 ،مقاومت انسولینی، لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی در مردان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین مقاومتی؛ امنتین-1؛ اضافه وزن؛ چاقی.
چکیده چکیده زمینه و هدف: بافت چربی بهعنوان یک غده درونریز، تعداد زیادی ترکیبات واسطه ای تولید میکند که در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی دخالت دارند. امنتین-1 به عنوان یک آدیپوکاین مفید با توجه به اثرات مطلوبی که روی التهاب، هموستاز گلوکز و جلوگیری از CVD دارد بیشتر توجه محققین را به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی امنتین -1 ،مقاومت انسولینی، لیپوپروتئین غیرپرچگال و برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 20 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن و چاق بهصورت( برمترمربع کیلوگرم 28/36±3/98 ،کیلوگرم 89/22±13/08 ،سال 22/75±1/29( آزمودنیهای در دسترس، انتخاب و بهطور تصادفی در گروههای کنترل )10 نفر( و تمرین )10 نفر( قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل 8 هفته تمرین مقاومتی ) 4 جلسه در هفته/60 دقیقه در هرجلسه( بود. نمونه خونی قبل و بعد از تمرین جهت ارزیابی متغیرهای خونی گرفته شد. سنجش امنتین-1 پالسما بهوسیله روش ELISA انجام گرفت. دادهها با استفاده از آزمون آماری تی زوجی و مستقل در سطح معنی داری، 05/0>p تحلیل شدند. یافتهها: بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی در گروه تجربی، مقدار سرمی امنتین-1 ،افزایش و( p=0/032( TC ،)p=0/017( TG ،)p=0/024( non-HDL-c مقادیر و( p=0/79( غیرمعنی دار فشار خون سیستولی )002/0=p ،)کاهش معنیداری نشان داد. تغییرات دیگر متغیرها، معنیدار نبود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی باوجود تأثیر مثبت روی برخی ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی )c-HDL-non ،تری گلیسرید و کلسترول(، تأثیر معنی داری بر امنتین-1 و مقاومت انسولینی ندارد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، سید منوچهر نورآذریان (نفر دوم)، یوسف صابری (نفر سوم)