مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر سزامین و تمرین هوازی بر ...
عنوان تاثیر سزامین و تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز مردان ورزشکار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنتی اکسیدان ها، ورزشکار، تمرین، گلوتاتیون پراکسیداز، مردان، سزامین
چکیده زمینه و هدف: یکی از راه های مقابله با اثرات نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیت های ورزشی استفاده از مکمل های ضد اکسایشی خوراکی و یا به کارگیری راه کارهای طبیعی است. سزامین به عنوان یک مکمل تغذیه ای است که اثر آنتی اکسیدانی دارد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر 10 هفته مکمل دهی سزامین و تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز مردان ورزشکار انجام شد. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی دو سوکور از دی تا اسفند 1395 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شهرستان تبریز انجام شد. 40 آزمودنی مرد ورزشکار با دامنه سنی 25-20 سال به صورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه دارونما (10 نفر) و تمرین هوازی (10 نفر)، تمرین هوازی+ سزامین (10 نفر) و سزامین (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی (10 هفته/ چهار روز/ 35-30 دقیقه) بود. یافته ها: مصرف مکمل سزامین و تمرین هوازی تفاوت معناداری در سطوح پلاسمایی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه های مکمل، تمرین هوازی و ترکیبی نسبت به گروه دارونما ایجاد کرد (0/001P=)، (0/004P=). همچنین تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز در مراحل پس از مداخله (مراحل 4، 5 و 6) نسبت به مراحل پیش از مداخله (1، 2 و 3) تفاوت معناداری وجود داشت (0/001P=). همچنین اثر تعاملی گروه و زمان در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز نیز معنادار بود (0/001P=). نتیجه گیری: با توجه به افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز پس از مداخله در مطالعه فوق و همچنین به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی مکمل سزامین، می توان گفت که تمرین هوازی و مکمل سزامین برای بهبود سلامت سیستم ایمنی مردان ورزشکار روش موثری می باشد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، یوسف صابری (نفر دوم)، پرویز نصاری (نفر سوم)