مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرینات پیلاتس و ...
عنوان تأثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی و تمایل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین ایروبیک، تمرین پیلاتس، شادکامی، میل به فعالیت بدنی، زنان غیر فعال
چکیده زمینه و هدف: تعادل بین سلامتی ذهنی و فیزیکی نقش اساسی در شادکامی و میل به فعالیت بدنی افراد نقش ایفا می کند و از طرفی تمرینات ایروبیک و پیلاتس نقش اساسی در بهبود تعادل بین سلامت ذهنی و فیزیکی ایفا می کند. به طوری که فعالیت ورزشی می تواند خودرضایتی و شادکامی را بهبود دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی و میل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی که در سال 1395 در شهر تبریز انجام شد. 40 زن غیرفعال به روش تصادفی در چهار گروه (کنترل، پیلاتس، ایروبیک و ترکیبی (پیلاتس و ایروبیک) تقسیم شدند. برنامه تمرینات پیلاتس و ایروبیک24 جلسه و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای صورت گرفت. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پرسش نامه شادکامی و میل به فعالیت بدنی با آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0 و 87/0 تکمیل شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در سطح معنی داری کمتر از 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS20 صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان داد که مداخله انجام شده باعث افزایش معنادار در هر دو متغیر میل به فعالیت بدنی و شادکامی گردید. اما اینکه در کدام گروه تغییر نسبت به دیگری برتری داشته تفاوتی یافت نشد (05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تمرینات بدنی و ورزش به ویژه تمرینات ایروبیک و پیلاتس علاوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی هستند، رابطه ی نزدیکی با سلامتی روحی روانی و شادکامی زنان غیرفعال دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد از تمرینات ایروبیک و پیلاتس به عنوان راه کاری برای افزایش روحیه شاد و مفرح بخش در جامعه زنان استفاده گردد.
پژوهشگران صابری یوسف (نفر اول)، بهلول قربانیان (نفر دوم)، بهروز قربان زاده کشکی (نفر سوم)، عسگر ایرانپور (نفر چهارم)